Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen/ Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer  van Koophandel te Amsterdam (hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met SAM Online Marketing B.V.

een overeenkomst afsluit b) SAM Online Marketing B.V.: de handelsnaam van SAM  Online Marketing B.V gevestigd te Leiden ( KVK 77807049).

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld,  wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en  overeenkomsten die betrekking hebben op SAM Online Marketing B.V aangeboden  diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen SAM Online Marketing B.V en  Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven  de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden  gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet  steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan  geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere  (rechts)handelingen tussen partijen.

2.5 Mocht SAM Online Marketing B.V derden inschakelen dan zijn deze Algemene  Voorwaarden ook van toepassing.

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene  Voorwaarden wordt door SAM Online Marketing B.V uitdrukkelijk van de hand  gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van SAM Online Marketing B.V zijn  vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door SAM Online Marketing B.V schriftelijk anders is vermeld.

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij  anders aangegeven. De prijzen  kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig  is, te bepalen door SAM Online Marketing B.V.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat SAM Online Marketing B.V een  opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking  hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8  dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren.  Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de  hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en SAM  Online Marketing B.V tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de  opdrachtbevestiging Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 SAM Online Marketing B.V zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed  resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SAM Online  Marketing B.V aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de  overeenkomst, tijdig aan SAM Online Marketing B.V worden gegeven. Indien de  voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan SAM  Online Marketing B.V zijn verstrekt, heeft SAM Online Marketing B.V het recht de  uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging  voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever  te declareren.

4.3  Indien is  overeengekomen  dat  de  overeenkomst in  fasen  zal  worden  uitgevoerd  kan SAM Online Marketing B.V de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende  fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd  en/of betaald.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst niet binnen 4 weken de nodige  gegevens zoals (foto’s, teksten en eventuele andere stukken)geheel of slechts  gedeeltelijk niet tijdig aan SAM Online Marketing B.V zijn vertrekt, dan is SAM Online  Marketing B.V genoodzaakt om een bedrag van €110, – excl btw per uur aan de  opdrachtgever te verrekenen. Het te verrekenen bedrag

zal cumulatief bij het bedrag die de opdrachtgever samen met SAM Online  Marketing B.V waren overeengekomen( zie offerte) in rekening worden gebracht. Deze boetebeding geldt ook indien SAM Online Marketing B.V de uitvoering van de  opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door de nalatigheid van de opdrachtgever.

4.5 De aanleiding waarom SAM Online Marketing B.V de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat SAM Online  Marketing B.V per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.

4.6 Nadat SAM Online Marketing B.V de opdracht levert aan de opdrachtgever,  heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de  opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal  elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €110,-excl. btw. per uur  in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

4.7 SAM Online Marketingen Webdesign begint aan de opdracht pas wanneer de  opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de  rekening van SAM Online Marketing B.V.

4.8 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de  opdrachtgever en SAM Online Marketing B.V tot een akkoord zijn gekomen.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 SAM Online Marketing B.V heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval  van wijzigingen in het overeengekomen.

5.2 SAM Online Marketing B.V heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen,  besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de  Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien SAM Online Marketing B.V verwacht een termijn gesteld in een offerte of  overeenkomst niet te zullen halen, zal SAM Online Marketing B.V Opdrachtgever  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door SAM Online Marketing B.V opgesteld conform  projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering  in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van SAM Online Marketing B.V genoemde bedragen  en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en  aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien  deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik  afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door SAM Online  Marketing B.V aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in  de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen  en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met  wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de  Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt SAM Online Marketing B.V geen  verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft SAM Online Marketing B.V het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en  zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van  Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of  aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden  beïnvloed. SAM Online Marketing B.V zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte  stellen.

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of  kwalitatieve consequenties hebben, is SAM Online Marketing B.V gerechtigd de  kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

SAM Online Marketing B.V zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

8.5  Indien een  vast  bedrag is afgesproken  zal SAM Online Marketing B.V daarbij  aangeven  in  hoeverre  de  wijziging  of  aanvulling  van  de  overeenkomst  een  overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

8.6 In afwijking van lid 4 zal SAM Online Marketing B.V geen meerkosten in  rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van  omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur  en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door  hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem  aan SAM Online Marketing B.V aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde  proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor  door hem niet of niet tijdig correcties aan SAM Online Marketing B.V zijn  toegezonden.

9.5 Door SAM Online Marketing B.V ten behoeve van Opdrachtgever  samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door  Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14)  dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk  worden medegedeeld.

9.6  Opdrachtgever  staat  er  te  allen  tijde  voor  in  dat  het  door  hem  aan  SAM  Online  Marketing  B.V aangeleverde  materiaal  geen  inbreuk  maakt  op  rechten  van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en  inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering  van de overeengekomen diensten door SAM Online Marketing B.V.

10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het  kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.2  SAM  Online  Marketing  B.V behoudt  zich  het  recht  voor  de  naam  van  Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en  deze als zodanig openbaar te maken.

10.3 De (persoons)gegevens die aan SAM Online Marketing B.V worden verstrekt,  worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet  persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd.  Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en NonConcurrentie

11.1 Opdrachtgever verleent aan SAM Online Marketing B.V voor de duur van de  overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het  exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en  gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan  om een werknemer van SAM Online Marketing B.V direct of indirect in dienst te  nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van SAM  Online Marketing B.V, tenzij SAM Online Marketing B.V hiervoor schriftelijk  goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de  Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel  EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het  recht van SAM Online Marketing B.V om volledige schadevergoeding te vorderen.  Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten  van SAM Online Marketing B.V zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in  het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde  proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen)  constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door SAM Online Marketing B.V verstrekte stukken, van welke aard dan  ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is  Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van SAM Online  Marketing B.V openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan  ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter  beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in  netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging  schriftelijk is toegestaan door SAM Online Marketing B.V en/of een dergelijke  openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de  overeenkomst met SAM Online Marketing B.V.

12.2 SAM Online Marketing B.V behoudt het recht de voor de uitvoering van de  werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover  hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden  wordt gebracht.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart SAM Online Marketing B.V voor alle aanspraken van  derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de  publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten,  afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien SAM Online Marketing B.V bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt  van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar  blijven die rechten bij SAM Online Marketing B.V, dan wel de derde partij.

12.5 Alle door SAM Online Marketing B.V in het kader van de overeenkomst  geleverde zaken blijven eigendom van SAM Online Marketing B.V totdat cliënt  alle verplichtingen uit de met SAM Online Marketing B.V gesloten  overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door SAM Online Marketing B.V geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en  mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de  onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere  wijze te bezwaren.

12.7  Cliënt  dient  steeds  al  hetgeen  te  doen  dat  redelijkerwijs  van  hem  verwacht  mag  worden  om  de  eigendomsrechten  van  SAM  Online  Marketing  B.V veilig  te  stellen.

12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde  zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt  verplicht om SAM Online Marketing B.V daarvan onmiddellijk op de hoogte te  stellen.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke  is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of  Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde  van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd.  Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder  is overeengekomen worden verlengd.

13.3 SAM Online Marketing B.V heeft daarnaast het recht de overeenkomst met  onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in  staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is  verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of  indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken  van Opdrachtgever is gelegd;

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de  overeenkomst.

Artikel 14: Honorarium

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium  worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt  berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SAM Online Marketing B.V,  geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een  daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden  gebracht. SAM Online Marketing B.V heeft het recht haar kosten aan te passen op  grond van externe omstandigheden.

15: Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door SAM Online Marketing B.V aan te geven wijze.

15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat  verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling  over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd.

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is SAM Online Marketing B.V gerechtigd  een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte  daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. SAM Online  Marketing B.V is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld,  de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van (i)  overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van  verhoging van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend  worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is  geen BTW verschuldigd.

15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3  bedongen borgsom te vergoeden, dan is SAM Online Marketing B.V gerechtigd de  offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden  zal zijn de door SAM Online Marketing B.V verbeurde opzetkosten, alsmede de  abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een  maximum van zes (6) maanden , aan SAM Online Marketing B.V te vergoeden.

15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan  Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van  ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal  beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen  alle door de Opdrachtgever aan SAM Online Marketing B.V verschuldigde bedragen  geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of  ingebrekestelling vereist is.

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op  verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de  overeenkomst met SAM Online Marketing B.V te kunnen doen gelden, ontheft dat  hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij  niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis  waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van  de Opdrachtgever onverlet.Artikel 17: Aansprakelijkheid

Artikel 17: Aansprakelijkheid

17.1  Indien  SAM  Online  Marketing  B.V aansprakelijk  mocht  zijn,  is  deze  aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking  biedt.

17.2 SAM Online Marketing is niet verantwoordelijk en kan niet worden  aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met  name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google. SAM Online Marketing kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie  met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

17.3 SAM Online Marketing B.V gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door  opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het  tegendeel.

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of  vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen  van SAM Online Marketing B.V en van derden, zoals providers,

netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

17.5 Indien er voor SAM Online Marketing B.V op enig moment toch  aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de  overeenkomst met SAM Online Marketing B.V, is deze aansprakelijkheid in alle  gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van  de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

17.6 Schade waarvoor SAM Online Marketing B.V op grond van het vorige lid  aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien  Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis

heeft gebracht van SAM Online Marketing B.V, tenzij Opdrachtgever  aannemelijk kan maken dat zij deze schade

redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart SAM Online Marketing B.V ter zake van  aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook,  ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Overmacht

18.1 SAM Online Marketing B.V is niet aansprakelijk in geval van overmacht.  Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van SAM Online  Marketing B.V niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken  van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door  Opdrachtgever.

18.2 In geval van overmacht is SAM Online Marketing B.V gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. SAM Online Marketing en Webdesign is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling

te doen.

18.3 SAM Online Marketing kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen  afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden  overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toe doen van  SAM Online Marketing.

Artikel 19: Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst  over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

19.2 SAM Online Marketing B.V heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden  eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten  overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan  Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

19.3  Indien  een  bepaling  van  de  overeenkomst  of  de  Algemene  Voorwaarden  nietig  blijkt  te zijn,  tast dit niet de geldigheid  van de gehele  overeenkomst  of de Algemene  Voorwaarden aan. In dat geval heeft SAM Online Marketing B.V het recht

om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk  bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de  schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de  opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen  voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit  voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst  door Nederlands recht.

19.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Leiden, tenzij SAM Online Marketing B.V anders beslist.

19.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 september 2013.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, door de site te gebruiken stemt u in met ons gebruik van de cookies.